Галерия към Проекта

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА


„ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

 

   Предучилищната възраст е решаващ етап от живота на детето, в който се полагат основите на неговото психическо и физическо здраве. От три до седемгодишна възраст интензивно се развиват всички органи и функционални системи, зараждат се основните качества на личността, формира се характерът, отношението към себе си и другите. Една от най-важните задачи, през този етап на човешко развитие, е да се създаде у подрастващите база от знания и практически навици за здравословен начин на живот.

    През учебната 2022/23 година нашата детска градина ще работи по НП "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА".

    Основните цели на нашия  проект "ЗДРАВИ, СИЛНИ, ВЕСЕЛИ РАСТЕМ" са:

- Изграждане на подкрепяща, безопасна и интерактивна среда за осъществяване на възпитателни и образователни дейности на открито;

 - Формиране на положително отношение към двигателните дейности, желание за занимания със спорт и стремеж към водене на здравословен начин на живот;

 - Обогатяване на знанията в областта на физическата култура и спорта; Запознаване с различните видове спорт; срещи с изявени български спортисти, запознаване с техните постижения и възпитаване на чувство на патриотизъм;

- Изграждане на активно партньорство с родители, общественици и други образователни институции.