Галерия към Проекта

 

„ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018-0001

Проектът е насочен към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и деца с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

ДГ „Радост” участва по Дейност 5 – Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта.

Дейностите, които осъществяваме са в следните две поддейности:

  • Поддейност 5.1 - разработване на модели, програми, гъвкави форми на обучение и др. от педагогически специалисти включени по проекта;
  • Поддейност 5.2 - насочена към деца и ученици с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта.

Учителят, който работи с надарените деца е г-жа Стела Иванова. Заниманията се провеждат в три малки групи по изобразително изкуство и индивидуално по пиано.