Проект БДП

Галерия към Проекта

План-програма БДП 2023

 

Ние, в ДГ „РАДОСТ“ формираме умения у децата да пазят здравето и живота си на пътя. Организираме и осигуряваме необходимите условия за ефективно и резултатно обучение по БДП в детската градина.

Поставили сме си следните задачи:

Да запознаем децата с основните опасности на пътя.

Да изградим модели на поведение на пътя, основани на знания, умения и отношения.

Да създадем условия за затвърдяване на наученото чрез участие на децата в подходящи и насърчаващи успеха дейности. 

Очакваме следните резултати:

Да обогатим културата на участниците в пътното движение – деца и възрастни.

Да формираме трайни навици за безопасно движение на пътя.

Да подобрим условията за безпроблемно движение/предотвратяване на инциденти на пътя.

В детската градина децата се обучават само като пешеходци, придружавани от възрастните. Затова много съществено е участието на възрастните наравно с учителителите във възпитанието и обучението на децата.