ДОКУМЕНТИ

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. Правилник за дейността на ДГ.

 

2. Стратегия за развитие на ДГ ”Радост”.

 

 3.План за действие и финансиране по стратегия за развитие на ДГ,,Радост''.

 

4. Годишен план за дейността на ДГ” Радост”.

 

5. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи.

 

6. Програма за превенция и интервенция на ранното напускане на децата от детска градина.

 

7. Мерки за повишаване на качеството.

 

8. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието.

- Приложение 1

- Приложение 2

- Приложение 3

- Правила за действие в случай на инцидент

- Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

- Информация за социалните услуги в общността за деца

- Добри практики за работа с децата и техните семейства

- Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации

 

8. Етичен кодекс на ДГ ,,Радост''